آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم صفحه عنوان لاتین پایان نامه (رشته فیزیولوژی ورزشی)فرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
صفحه نمره دفاعفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
فرم اعلام آمادگی دفاعفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
تایید هیات داورانفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
فرم شماره (1)درخواست تایید عنوان پیشنهادیفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
فرم ثبت کتابخانه ملیفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
فرم صفحه عنوان فارسی پایان نامهفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
فرم صفحه عنوان لاتین پایان نامه رشته جامعه شناسی ورزشیفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
فرم صفحه عنوان لاتین پایان نامه رشته مدیریت ورزشیفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
فرم اطلاع رسانی تاریخ جلسه دفاعفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
صفحه فرم چکیدهفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
تعهد اصالتفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
منشور اخلاقیفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
عنوان فارسی پایان نامهفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
فرم شماره (4) فرم بفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
فرم شماره (2) طرح تحقیق(پروپوزال)فرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد
مراحل تصویب پایان نامهفرم ها و آیین نامه های پژوهشی ارشد