اطلاعیه های آموزشی

اطلاعيه آموزشي گروه تربيت بدني

در خصوص دانشجویان معاف از فعالیت ورزشی

بدینوسیله به اطلاع می رساند براساس هماهنگی به عمل آمده دانشجویان معاف از فعالیت ورزشی که مجوز آزمون نظری را از استاد خود و گروه تربیت بدنی اخذ نموده اند، جهت شرکت در آزمون نظری موارد زیر را باید مد نظر قرار دهند:

ادامه مطلب