اطلاعیه های آموزشی

اطلاعیه آموزشی

دانشجویان گرامی که اسامی ایشان در لیست ذیل آورده شده است درخواست می شود حداکثر تا تاریخ 10/10/93 به اداره آموزش مراجعه فرمایند.

ادامه مطلب