فرم الف دکتری

فرم الف دکتری

فرم الف دکتری
۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۸ کد : ۱۶۷۶۱ اخبار و اطلاعیه های دانشکده اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۲۵۵

فرم شماره 7

 

طرح تحقیق رساله دکتری تخصصی(Ph.D)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مجتمع/ دانشکده ..........................................

نیمسال اول/دوم سال تحصیلی .....................

عنوان رساله به فارسی: .................................................................................................................................................................................. 

                                                        

عنوان رساله به انگلیسی:

.................................................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی دانشجو: .............................................................شماره دانشجویی: ..........................................

رشته تحصیلی : ........................................................................................................................................................

واحد تهران جنوب

بسمه تعالی

 

                        فرم اطلاعات رساله دکترای تخصصی آموزشی و پژوهشی

  فرم الف

محل درج کد شناسایی رساله (لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید.)

 

مشخصات دانشجو:

نام و نام خانوادگی دانشجو: ...................................................................  شماره دانشجویی: ............................................... مجتمع/دانشکده: .....................................

رشته تحصیلی: .................................... گرایش: .............................. تعداد واحد رساله: ............... نیم سال تحصیلی اخذ رساله: اول .................../ دوم .....................

امضاء کارشناس آموزش مجتمع/ دانشکده: ........................................                 امضاء رئیس اداره آموزشی مجتمع/ دانشکده: .........................................

عنوان رساله:

نام و نام خانوادگی استاد راهنما 1:                           

شماره شناسنامه:                              تاریخ تولد:                                   صادره:                                           کد ملی:       

رشته تحصیلی:                                                    مرتبه علمی:                               پایه:                     

نوع همکاری:  تمام­وقت          نیمه­وقت                عضو هیات علمی مدعو از سایر واحدهای دانشگاه  آزاد اسلامی

   عضو هیات علمی مدعو از دانشگاه دولتی             عضو غیرهیات علمی                                                                امضاء استاد:

                                                         

نام و نام خانوادگی استاد راهنما 2:                           

شماره شناسنامه:                              تاریخ تولد:                                   صادره:                                           کد ملی:       

رشته تحصیلی:                                                    مرتبه علمی:                               پایه:                     

نوع همکاری:  تمام­وقت          نیمه­وقت                عضو هیات علمی مدعو از سایر واحدهای دانشگاه  آزاد اسلامی

   عضو هیات علمی مدعو از دانشگاه دولتی             عضو غیرهیات علمی                                                                امضاء استاد:

نام و نام خانوادگی استاد  مشاور 1:

شماره شناسنامه:                              تاریخ تولد:                                   صادره:                                           کد ملی:       

رشته تحصیلی:                                                    مرتبه علمی:                               پایه:                     

نوع همکاری:  تمام­وقت          نیمه­وقت                عضو هیات علمی مدعو از سایر واحدهای دانشگاه  آزاد اسلامی

   عضو هیات علمی مدعو از دانشگاه دولتی             عضو غیرهیات علمی                                                                امضاء استاد:

نام و نام خانوادگی استاد  مشاور 2:

شماره شناسنامه:                              تاریخ تولد:                                   صادره:                                           کد ملی:       

رشته تحصیلی:                                                    مرتبه علمی:                               پایه:                     

نوع همکاری:  تمام­وقت          نیمه­وقت                عضو هیات علمی مدعو از سایر واحدهای دانشگاه  آزاد اسلامی

   عضو هیات علمی مدعو از دانشگاه دولتی             عضو غیرهیات علمی                                                                امضاء استاد:

تاریخ تصویب رساله در شورای پژوهشی مجتمع/دانشکده :..................................................................... شماره جلسه: ...............................................

نکته 1: تمام اطلاعات این فرم صحیح و کامل تایپ شود و به تایید اساتید مربوطه رسانده شود.

نکته 2: ارسال تصویر کارت ملی (پشت و رو)، آخرین حـکم هیئت علمی، رزومه علمی، آخرین مدرک تحصیلی برای کلیه استادان راهنما و مشـاور مدعـو (عضو هیات علمی سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و یا وزارتین) برای یک بار الزامی است.

نکته 3: مسئولین مربوطه می­بایست اصل این فرم را به همراه صورتجلسات پروپوزال­های تصویب شده در شورای پژوهشی مجتمع/ دانشکده  و (فرم شماره 1 یک نسخه فایل اکسل آن) و بطور همزمان به حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد ارسال نمایند.

    

امضاء رئیس مجتمع/ دانشکده:                                                                                    امضاء معاونت پژوهشی واحد:

 

بسمه تعالی

طرح تحقیق رساله دکتری

توجه : این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.

 1. اطلاعات مربوط به دانشجو :

    نام و نام خانوادگی:                                              شماره دانشجویی:                            

    رشته - گرایش تحصیلی:                                            مجتمع/ دانشکده:                                        

    تاریخ و سال ورود:

    آدرس پستی در تهران:                                                                                    

      تلفن:                                  تلفن همراه:                             پست الکترونیکی:

    آدرس پستی در شهرستان:                                                     تلفن:                                                              

 1. اطلاعات مربوط به استاد راهنمای اول :دانشجویان دوره دکتری حداکثر تا دو استاد راهنما می توانند انتخاب نمایند.

نام ونام خانوادگی:                             تخصص اصلی:                          تخصص جنبی:                                آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی:               رتبه دانشگاهی:                    شغل و سمت فعلی:             

 سنوات تدریس کارشناسی ارشد/ دکتری:                                                                                      آدرس :                                                                       تلفن:  

تلفن همراه :                                                                پست الکترونیکی:

نحوه همکاری با دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب:

هیئت علمی تمام وقتo     هیئت علمی نیمه وقتo                 مدعوo

تعداد رساله­/پایان­نامه راهنمایی شده

تعداد رساله/پایان­نامه دردست راهنمایی

کارشناسی ارشد

دکتری

کارشناسی ارشد

دکتری

 

اطلاعات مربوط به استاد راهنمای دوم (در صورت وجود) :

نام ونام خانوادگی:                             تخصص اصلی:                          تخصص جنبی:                                آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی:               رتبه دانشگاهی:                    شغل و سمت فعلی:            

 سنوات تدریس کارشناسی ارشد/ دکتری:                                                                                      آدرس :                                                                       تلفن: 

تلفن همراه :                                                                پست الکترونیکی:

نحوه همکاری با دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب:

هیئت علمی تمام وقتo                 هیئت علمی نیمه وقتo                 مدعوo

تعداد رساله­/پایان­نامه راهنمایی شده

تعداد رساله/پایان­نامه دردست راهنمایی

کارشناسی ارشد

دکتری

کارشناسی ارشد

دکتری

 1.  اطلاعات مربوط به اساتید مشاور:

ردیف

نام ونام خانوادگی

تخصص اصلی

رتبه دانشگاهی

یا

درجه تحصیلی

شغل و محل خدمت

تعداد رساله­/پایان­نامه راهنمایی شده

تعداد رساله/پایان­نامه دردست راهنمایی

کارشناسی ارشد

دکتری

کارشناسی ارشد

دکتری

1

2

 1. اطلاعات مربوط به رساله :

    الف عنوان رساله به زبان فارسی:

   

    ب عنوان رساله به زبان انگلیسی :

         د- تعداد واحد رساله:          

ج - نوع کار تحقیقاتی :  بنیادی                    کاربردی                  توسعه­ای

 

طرح تحقیق رساله دکتری تخصصی

عنوان فارسی رساله:

1. معرفی مسئله تحقیق: (معرفی دقیق مسئله، ابعاد مسئله،)

1-1. زمینه تحقیق به فارسی: ( با بهره­گیری از استانداردهای پژوهشی رایج)

1-2. زمینه تحقیق به انگلیسی: ( با بهره­گیری از استانداردهای پژوهشی رایج)

1-3. کلیدواژه های تحقیق به فارسی: (بین 3 تا 7 مورد)

1-4. کلیدواژه های تحقیق به انگلیسی: (بین 3 تا 7 مورد)

2. اهمیت و ضرورت تحقیق:

3. پرسش­ها یا فرضیه های تحقیق: (حداقل به 6 سؤال تحقیق  اشاره کنیدکه پاسخ آنها در پایان تحقیقات حاصل می­شود.)

4. پیشینه و سوابق تحقیق: (اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه، رساله، دستاوردهای پژوهشی و غیره)

5. متغیرهای تحقیق:

6. محدودیت های تحقیق

7. اهداف تحقیق:

 7-1. هدف کلی:

7-2. اهداف اختصاصی

8. جنبۀ جدید و نوآوری تحقیق: (به طور خلاصه)

9. روش اجرای تحقیق: (شامل روش تهیه داده­های مورد نیاز، روش تجزیه و تحلیل داده­ها، مدل­ها، و نرم­افزارهای کاربردی و ارائه مدلی مفهومی جهت روند اجرای تحقیق)

10.  کاربردهای متصور از تحقیق و مراجع استفاده کننده از نتیجه رساله

(این تحقیق در راستای دستیابی به چه اهداف کاربردی انجام خواهد شد؟)

11. فهرست منابع و مأخذ فارسی و انگلیسی : (با بهره­گیری از استاندارد مورد پذیرش دانشگاه)

طرح تحقیق رساله دکترای تخصصی

عنوان فارسی رساله:

12. زمان­بندی/ گانت چارت:

    تاریخ شروع : ........................................ مدت زمان انجام تحقیق : .................................... تاریخ اتمام : .............................................

ردیف

              زمان/ماه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

نام فعالیت

1

جمع­آوری اطلاعات

2

بررسی پیشینه

3

4

5

6

7

8

9

10

نکته: طبق ماده 7 بخشنامه  سازمان مرکزی به شماره 28996/73 مورخ 15/02/93 تاریخ دفاع از رساله دکتری حداقل یکسال پس از تاریخ تصویب شورای پژوهش و فناوری مجتمع / دانشکده می‌باشد.

 

 

13. استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد:

آیا برای انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه  می باشد؟    بلی o              خیر o  

در صورت نیاز به امکانات آزمایشگاهی لازم است نوع آزمایشگاه، تجهیزات، مواد و وسایل مورد نیاز در این قسمت مشخص گردد.

ردیف

نوع آزمایشگاه

تجهیز مورد نیاز

مواد و وسایل

مقدار مورد نیاز

هزینه تقریبی

 

تذکر: استادان راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت راهنمایی و مشاوره خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از امضاء این فرم و یا در نوبت قرار دادن آن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه استاد راهنما، مشاور و مدیرگروه تخصصی خواهد بود.

نام ونام خانوادگی استاد/استادان راهنما :                                   تاریخ :                              امضاء:                                                     

1-

2-

نام ونام خانوادگی استاد/استادان مشاور :                                  تاریخ :                              امضاء:                                                           

1-

2-

 امضاء مدیر گروه تخصصی:

 
 

باسمه­تعالی

تعهدنامه حفظ و دفـاع از حقـوق مادی و معنوی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه نتایج آنها

مرتبط با دانشجویان دکتری تخصصی

عنوان رساله:

 مشخصات دانشجو:

نام: ..................................... نام­خانوادگی: ............................................................ شماره دانشجویی:..............................................

مجتمع/ دانشکده : ............................................. رشته تحصیلی: ..........................................گرایش: ............................................

   

سال اخذ رساله:                                           نیمسال تحصیلی اول دوم

تلفن:                                 تلفن همراه:                                 پست الکترونیک:

         تعهدات دانشجو:

 1. محتوای رساله، از آن دیگران نیست (دست اول است)، براساس اصول علمی تهیه شده است و با نام دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب ارائه خواهند شد.[1]
 2. به­ منظور رجوع مناسب و روشن به آثار دیگران، منابع و مآخذ مربوط به نقل­قول­ها، جدول­ها و نمودارها و یا نتایج تحقیقات دیگران در  رساله دقیقاً ذکر خواهد شد؛ همچنین هیچ­گونه استفاده­ای از آثار دیگران بدون ذکر منبع اصلی و به گونه­ای که قابل تشخیص و تفکیک از متن اصلی نباشد، به­عمل نخواهد آمد.
 3. بدون ذکر نام دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب و در نظرگرفتن حقوق این دانشگاه، در مورد  ارائه و انتشار نتایج حاصل از رساله به شکل مقاله، کتاب، اختراع، اکتشاف و ... (درقالب مطالب چاپی یا غیرچاپی) در هر مرحله (قبل و بعد از دفاع از رساله)، اقدامی صورت نخواهد گرفت. بدیهی است که ارسال هر مقاله مستخرج از رساله باید با هماهنگی با استاد راهنما باشد.2 و 3
 1. برای جلوگیری از درج مقاله در نشریات بی­اعتبار، قبل از چاپ مقاله، اعتبار نشریه از فهرست نشریات بی­اعتبار در سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی http://sp.rvp.iau.ir بررسی خواهد شد.
 2. در صورت هرگونه مغایرت و تخلف از موارد اشاره شده در بندهای 1 تا 3 این تعهدنامه، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب مجاز است از ادامه تحصیل و هرگونه فعالیت آموزشی و امکان دفاع از رساله دانشجو در هر مرحله از تحصیل جلوگیری کند. همچنین خسارات مادی و معنوی وارده به دانشگاه آزاد اسلامی و افراد ذی­نفع پرداخت خواهد شد.

نام و نام خانوادگی دانشجو:         امضاء:

موارد تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از اجرای رساله دکتری

اینجانب استادان راهنما و مشاور رساله، خانم/آقای ..................................................، دانشجوی مقطع ........................................................

رشته.............................................................. گرایش.......................................................... با عنوان".........................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................".

 از مفاد بخشنامه شماره 29/7/87 مورخ 251094/87  "حفظ و دفاع از حقوق مادی و معنوی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه نتایج آنها" آگاهی کامل داشته و خود را ملزم به رعایت آن می­دانیم. ضمناً متعهد می­شویم در تمامی تولیدات علمی مستخرج از رساله نسبت به انتشار نتایج حاصل از تحقیق مذکور (در قالب کتاب، مقاله، طرح تحقیقاتی، اختراع، اکتشاف و غیره ) با رعایت موارد ذیل اقدام شود.

 1. نویسنده اول مقالات مستخرج از رساله  دانشجو با نشانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب درج خواهد شد.

2- نویسنده عهده دار مکاتبه (Corresponding Author) یکی از اساتید راهنما است.

3- آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن بر اساس بخشنامه های مرتبط دانشگاه آورده شود.

نام و نام­خانوادگی استاد راهنمای اول:

تاریخ و امضاء

نام و نام­خانوادگی استاد راهنمای دوم:

تاریخ و امضاء

نام و نام­خانوادگی استاد مشاور اول:

تاریخ و امضاء

نام و نام­خانوادگی استاد مشاور دوم:

تاریخ و امضاء

مقالاتی تحت بررسی قرار خواهند گرفت که طبق بخشنامه­های سازمان مرکزی باشند.

 1. بخشنامه شماره 34519/73 مورخ 12/2/92 باشد. مبفاد بخشنامه .... "در صورتی که نام فرد دیگری به غیر از استاد راهنما، مشاور و دانشجو در تیم نویسندگان مقاله مستخرج از پایان­نامه و رساله­ها قید گردد؛ به مقاله مذکور در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای حرفه­ای نمره­ای اختصاص نمی­یابد...."
 1. و 3- بخشنامه شماره 299920/73 مورخ 9/9/92 باشد. مفاد بخشنامه: ".... در مقاله­های مستخرج، در مقاله­های مستخرج، نویسنده اول دانشجو و به نام واحد تحصیل دانشجو و استاد راهنما   عهده­دار مکاتبات است...." فقط اسامی افراد مرتبط با رساله در دستاوردهای پژوهشی ذکر خواهد شد.
 1. بخشنامه شماره 81248/70 مورخ 1/9/93 باشد. مفاد بخشنامه" نحوه آدرس­دهی

مقاله­های انگلیسی:

Department of …., South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

مقاله های فارسی :

 گروه مهندسی..............، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

*توجه: تشخیص نشریات بی­اعتبار:  دو مورد اصلی در تشخیص نشریات بی اعتبار عبارتند از:  1- تقاضای اخذ وجه توسط ناشر در زمان ارسال یا پذیرش مقاله و 2- آدرس الکترونیکی نشریات بی­اعتبار (که اغلب پست­های الکترونیکی رایگان نظیر سایت Yahoo و غیره است). همچنین کنترل نشریه در سایت http://sp.rvp.iau.ir

 

مقالاتی تحت بررسی قرار خواهند گرفت که طبق بخشنامه های سازمان مرکزی باشند.

1- بخش نامه شماره 34519/73 مورخ 12/02/92 باشد. مفاد بخشنامه: ".... در صورتی که نام فرد دیگری به غیر از استاد راهنما، مشاور و دانشجو در تیم نویسندگان مقاله مستخرج از پایان نامه و رساله ها قید گردد؛ به مقاله مذکور در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای نمره ای اختصاص نمی یابد..."

2- بخشنامه شماره 299920/73 مورخ 09/09/92 باشد. مفاد بخشنامه: ".... در مقاله های مستخرج، نویسنده اول دانشجو و به نام واحد تحصیل دانشجو و استاد راهنما عهده دار مکاتبات است...."

3- بخشنامه شماره 81248/70 مورخ 01/09/93 باشد. مفاد بخشنامه: " نحوۀ آدرس دهی

مقاله های انگلیسی:

 Department of….., South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran

مقاله های فارسی :

 گروه مهندسی..............، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

  *توجه: تشخیص نشریات بی­اعتبار: دو مورد اصلی در تشخیص نشریات بی اعتبار عبارتند از:  1- تقاضای اخذ وجه توسط ناشر در زمان ارسال یا پذیرش مقاله و 2- آدرس الکترونیکی نشریات بی­اعتبار (که اغلب پست­های الکترونیکی رایگان نظیر سایت Yahoo و غیره است).  همچنین کنترل نشریه در سایت  http://sp.rvp.iau.ir