فرم الف کارشناسی ارشد

فرم الف کارشناسی ارشد

فرم الف کارشناسی ارشد
۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۳ کد : ۱۶۷۶۰ اخبار و اطلاعیه های دانشکده اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۲۵۲

واحد تهران جنوب

بسمه تعالی

 

                        فرم اطلاعات پایان‌نامه کارشناسی ارشد

  فرم الف

محل درج کد شناسایی پایان‌نامه (لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید.)

 

مشخصات دانشجو:

نام و نام خانوادگی دانشجو: ...................................................................  شماره دانشجویی: ............................................... مجتمع/دانشکده: .....................................

رشته تحصیلی: ................................. گرایش: ........................... تعداد واحد پایان‌نامه: ............ نیم سال تحصیلی اخذ پایان‌نامه: اول ................../ دوم ....................

امضاء کارشناس آموزش مجتمع/ دانشکده: ........................................                 امضاء رئیس اداره آموزشی مجتمع/ دانشکده: .........................................

عنوان پایان‌نامه:

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                           

شماره شناسنامه:                              تاریخ تولد:                                   صادره:                                           کد ملی:       

رشته تحصیلی:                                                    مرتبه علمی:                               پایه:                     

نوع همکاری:  تمام­وقت          نیمه­وقت                عضو هیات علمی مدعو از سایر واحدهای دانشگاه  آزاد اسلامی

   عضو هیات علمی مدعو از دانشگاه دولتی             عضو غیرهیات علمی                                                        

        امضاء استاد:

                                                          

نام و نام خانوادگی استاد  مشاور:

شماره شناسنامه:                              تاریخ تولد:                                   صادره:                                           کد ملی:       

رشته تحصیلی:                                                    مرتبه علمی:                               پایه:                     

نوع همکاری:  تمام­وقت          نیمه­وقت                عضو هیات علمی مدعو از سایر واحدهای دانشگاه  آزاد اسلامی

   عضو هیات علمی مدعو از دانشگاه دولتی             عضو غیرهیات علمی                                                        

        امضاء استاد:

تاریخ تصویب پایان‌نامه در شورای پژوهشی مجتمع/دانشکده :.......................................................... شماره جلسه: ...............................................

نکته 1: تمام اطلاعات این فرم صحیح و کامل تایپ شود و به تایید اساتید مربوطه رسانده شود.

نکته 2: ارسال تصویر کارت ملی (پشت و رو)، آخرین حـکم هیئت علمی، رزومه علمی، آخرین مدرک تحصیلی برای کلیه استادان راهنما و مشـاور مدعـو (عضو هیات علمی سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و یا وزارتین) برای یک بار الزامی است.

نکته 3: مسئولین مربوطه می­بایست اصل این فرم را به همراه صورتجلسات پروپوزال­های تصویب شده در شورای پژوهشی مجتمع/ دانشکده  و (فرم شماره 1 یک نسخه فایل اکسل آن) و بطور همزمان به حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد ارسال نمایند.

    

امضاء رئیس مجتمع/ دانشکده:                                                                                    امضاء معاونت پژوهشی واحد: