برنامه جلسات دفاع تیر ماه دانشجویان ارشد دانشکده تربیت بدنی

تعداد بازدید:۲۴۲۲
برنامه جلسات دفاع دانشجویان ارشد دانشکده تربیت بدنی

برنامه جلسات دفاع دانشجویان ارشد دانشکده تربیت بدنی:

 

 

نام دانشجو

گرایش

عنوان

استاد راهنما

داوران

تاریخ دفاع

ساعت

شاهرخ کرم سیما

 

 

مدیریت ورزشی

 

 

ارتباط بین معنویتدر محیط کار و درون سازی ارزش های شغلی معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استثنایی کشور

 

 

دکتر اسمعیلی

 

 

داخلی:

دکتر قاسمعلی پور

۱۲/۴/۹۵

 

 

۹ صبح

 

 

خارجی:

دکتر پور سلطانی

داریوش بهرامی

 

 

مدیریت ورزشی

 

 

عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان کرمانشاه با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی

 

 

دکتر زهرا نوبخت

 

 

داخلی:

دکتر شریفی فر

۱۲/۴/۹۵

 

 

۱۰ صبح

 

 

خارجی:

دکتر پور سلطانی